Algemene voorwaarden SteedsWijzer

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden (AVW) zijn van toepassing op de producten en diensten van SteedsWijzer. SteedsWijzer is een handelsnaam van ZCC Management BV.

AVW van klanten of inkoopvoorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

2. Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. In geval van de aanschaf van een e-learning product, is de koop gesloten nadat de betaling is gedaan.
 2. In het geval wij een offerte hebben opgesteld, is na goedkeuring van de offerte de Overeenkomst tot stand gekomen.

3. De geleverde dienst

 1. Bij de online producten en diensten is beschreven wat de levering inhoudt.
 2. Consultancy Diensten zijn beschreven in een offerte, waarin ook de uitvoering van de dienst en de wijze van factureren is opgenomen.
 3. Online producten, als e-learning producten worden beschikbaar gesteld in steedswijzer.nl. Downloads en ander materiaal wordt in een individueel account in steedswijzer.nl beschikbaar gesteld.
 4. Online producten kunnen nieuwe versies krijgen. Uitgangspunt is dat klanten kosteloos toegang krijgen tot geactualiseerde versies. Indien hiervan moet worden afgeweken, zal dat duidelijk gecommuniceerd worden. Bestaande klanten kunnen dan tegen gereduceerd upgraden naar de nieuwste versie.

4. Ter beschikking gesteld materiaal

 1. Alle materialen, downloads en ander digitaal materiaal kan voor eigen gebruik worden toegepast, ook na afloop van de periode dat de klant toegang heeft tot het account binnen steedswijzer.nl.
 2. Deze materialen mogen niet worden doorverkocht of worden gebruikt als onderdeel, gedeeltelijk of in zijn geheel, voor de verkoop van eigen producten en diensten.
 3. De geleverde materialen mogen alleen voor interne bedrijfsdoelen worden ingezet.

5. Vergoedingen

 1. Online producten worden aangeboden met prijzen exclusief BTW. Het BTW percentage dat van rechtswege geldend is, wordt duidelijk vermeld, ook op facturen en in rekening gebracht.
 2. Voor andere diensten als Consultancy Diensten, zal duidelijk in de offerte worden aangeven wat factuurmomenten zullen zijn en welke bedragen of percentages van de overeengekomen bedragen in rekening zullen worden gebracht.

6. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor de verwerking van Persoonsgegevens zullen wij de AVG richtlijnen in acht nemen.
 2. De gegevens die wij verwerken zijn die, die noodzakelijk zijn voor de offertes en facturen. Daarnaast registreren we in steedswijzer.nl voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mail adres en eventueel telefoonnummer.
 3. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
 4. Voor marketingdoeleinden maken wij gebruik van e-mailmarketing middels mailchimp.com.
 5. Facturen worden verwerkt in de website steedswijzer.nl, factuursturen.nl en de Exact software van ons boekhoudkantoor Helder Blauw, gevestigd in De Bilt.

7. Intellectueel Eigendom

 1. De beschikbaarstelling van online producten en e-learning product houdt niet in dat het Intellectueel Eigendom ervan wordt overgedragen aan de klant.
 2. Klanten hebben het gebruiksrecht van deze producten en diensten.

8. Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat wij aansprakelijk zijn, vanwege een tekortkoming in het nakomen van een garantieverplichting, levering of anderszins, beperkt het bedrag zich tot maximaal 50% van de door de klant verschuldigde vergoeding per kalenderjaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade als gederfde winst, omzet of reputatieschade.

9. Duur en beëindiging

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is de looptijd de initiële looptijd.
 2. Doorgaans is de looptijd van de toegang in steedswijzer.nl voor online producten tot 2 jaar na aankoop van een online product.
 3. In geval van abonnementen vervalt de toegang tot online producten wanneer de betalingen door de klant of door SteedsWijzer zijn stopgezet.
 4. Voor andere diensten is de looptijd expliciet opgenomen in de offerte.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.


SteedsWijzer is een handelsnaam van ZCC Management BV
Geregistreerd onder KvK nummer 30184179.
SteedsWijzer zal vaak in verband gebracht kunnen worden met Internet Marketeers, een andere handelsnaam van ZCC Management BV

Post- en bezoekadres ZCC Management BV, SteedsWijzer en Internet Marketeers:
Perkinsbaan 11
3439 ND Nieuwegein


>